gov.ua
Державні сайти України
Сарненська районна рада
Офіційний вебсайт
Сайт працює в тестовому режимі.
Стара версія сайту доступна за посиланням http://old.sarnyrrada.gov.ua
, Адміністратор

№ 09 "Про Положення про постійні комісії районної ради"

                                                                                    РІШЕННЯ

 

від «20» листопада  2015 року                                                                                    № 09

 

Про Положення про постійні комісії районної ради

 

Керуючись пунктом 13 статті 46 та статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

                             ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про постійні комісії районної ради (додається).

 

Голова ради                                                                                                                     Р.П. Серпенінов

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Сарненської районної ради

від «20» листопада 2015 року

                                                                                                                                                                                                        № 09

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Сарненської районної ради

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій ради.

1.2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.3. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координує заступник голови ради, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.

1.4. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

1.5. Постійні комісії районної ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями (групами).

 

Розділ 2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Постійні комісії:

2.1.1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і районного бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно із статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.1.2. За дорученням ради, голови, заступника голови ради у разі відсутності голови, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або її керівництва, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і рекомендацій.

2.1.3. Можуть вносити на розгляд ради свої пропозиції щодо питань, віднесених до їх відання.

2.1.4. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

2.2. Постійні комісії мають право: 

2.2.1. У питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

2.2.2. Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань ради; робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання.

2.3. Постійні комісії зобов'язані:

2.3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях ради.

2.3.2. Періодично звітувати перед радою про свою роботу.

2.3.3. Своєчасно виконувати доручення ради, голови ради, його заступника з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати про хід їх виконання.

2.3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

2.3.5. Вести діловодство в комісіях відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3.2. Засідання скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на квартал та проводяться відповідно до затверджених комісіями перспективних планів, а також плану роботи ради. 

3.3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3.4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

3.5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3.6. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій. 

3.7. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про закрите засідання. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них.

3.8. Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через оргвідділ виконавчого апарату ради телефонограмою (факсом) за підписом голови комісії. В телефонограмі (запрошенні) обов'язково вказується дата, час, місце проведення слухання та питання, що виноситимуться на обговорення та розгляд комісії не пізніше як за три дні до його початку. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.

3.9. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:

- номер протоколу, дата і місце проведення;

- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;

- назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;

- результати голосування з питань порядку денного;

- прийняті рішення, рекомендації, висновки.

3.10. Протокол засідання постійної комісії підписується головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.

3.11. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

3.12. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій шляхом голосування приймаються:

– рішення – з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов'язків між її членами;

– рекомендації – щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій; 

– висновки – з питань, які вносяться на розгляд ради та щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обговорення, затвердження або погодження радою.

3.13. Рішення, рекомендації, висновки постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Вони можуть бути переглянуті постійною комісією, якщо за це подано не менше половини голосів від загального складу комісії.

3.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

3.15 Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.16. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом депутатського скликання в спеціальних папках, заведених на кожну комісію в організаційному відділі виконавчого апарату ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцевий архів.

3.17. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. 

Голова постійної комісії:

- забезпечує складання плану її роботи;

- скликає і веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії;

- представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими органами, об'єднаннями громадян та громадянами;

- підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

- організовує роботу по виконанню рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання;

- звітує раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше, ніж один раз на рік;

- пропонує кандидатури на посаду заступника голови комісії та секретаря комісії;

- інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

3.18. Заступник голови постійної комісії:

- виконує обов'язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

- виконує за дорученням голови постійної комісії завдання щодо організації роботи постійної комісії.

3.19. Секретар постійної комісії:

- веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство;

- організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;

- сповіщає членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії;

- веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.

3.20. Член комісії:

- виконує завдання, передбачені рішенням комісії щодо розподілу обов'язків;

- член постійної комісії, який має іншу думку, ніж комісія, має право подавати раді особисту думку.


Розділ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

 

4.1. Комісія з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення

- здійснює контроль за дотриманням норм Бюджетного кодексу України, інших законів України та нормативних актів районної ради з бюджетних та фінансових питань, питань соціального захисту малозабезпечених категорій громадян; 

- здійснює контроль за економним витрачанням коштів з районного бюджету;

- на пропозицію постійної комісії керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, інші посадові особи зобов'язані бути на її засіданнях та дати пояснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією;

- розглядає проект показників зведеного бюджету району, проект районного бюджету та пояснення головних розпорядників бюджетних коштів, програми соціально-економічного та культурного розвитку району, цільові програми з інших питань, пропонує зміни, доповнення, готує та виступає з співдоповіддю про районний бюджет та звіт про його виконання;

- здійснює щоквартальний аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Вносить відповідні пропозиції голові районної ради, районній раді з питань виконання бюджету;

- розглядає звіт про виконання районного бюджету та вносить свої пропозиції щодо його затвердження на сесії районної ради;

- акумулює інформацію, що надходить із сіл, селищ, міста району стосовно соціальної захищеності громадян, реагує на неї шляхом подання пропозицій, рекомендацій;

- проводить спільні з іншими постійними комісіями та управліннями і відділами райдержадміністрації, податковою інспекцією засідання комісії з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, інших регіональних програм;

- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.2. Комісія з правових питань, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, регламенту районної ради

- контролює застосування Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» в частині здійснення повноважень органів місцевого самоврядування та захисту спільних інтересів територіальних громад району, охорони трудових та інших прав депутатів;

- контролює і забезпечує дотримання положень Регламенту районної ради та її органів;

- узагальнює і подає пропозиції щодо вдосконалення Регламенту районної ради, доцільності внесення змін та доповнень;

- готує співдоповіді з питань звітів депутатів про виконання рішень, доручень ради, постійних комісій на сесіях районної ради. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді, її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи, постійна комісія готує висновки, за якими районна рада може прийняти рішення про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або про призначення голосування щодо відкликання депутата;

- розглядає подання про дострокове відкликання виборцями депутата районної ради;

- розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів. Вносить на розгляд сесії, після розгляду на комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб виконавчих органів влади, у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами; 

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань законності, захисту прав людини, боротьби з організованою злочинністю підприємствами, установами та організаціями, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, заслуховує їх керівників;

- готує відповідні висновки з цих питань. Висновки повинні містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти, щодо роботи правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, виконавчої влади чи органів самоврядування, чи їх посадових осіб;

- готує пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;

- здійснює контроль за дотриманням депутатами районної ради вимог частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання їм консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами, управліннями райдержадміністрації, правоохоронними та контролюючими органами з питань законності, захисту прав людини, боротьби з організованою злочинністю, зміцнення дисципліни, охорони громадського порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії районної ради;

- розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району в частині розвитку засобів масової інформації, зміцнення матеріально-технічної бази та окремих підрозділів РВ УМВС України в Рівненській області, пропонує зміни, доповнення до бюджету; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;

- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.3. Комісія з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності 

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічних питань, підприємництва, малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій в економічну діяльність району та з питань управління майном спільної власності територіальних громад району; 

- заслуховує звіти керівників підприємств, незалежно від форм власності, про стан справ та виконання програм розвитку підприємств, а також програм, що затверджені районною радою; 

- заслуховує звіти керівників підприємств спільної власності територіальних громад району про стан фінансово-господарської діяльності підприємств;

- здійснює контроль за дотриманням сторонами умов договорів відчуження, оренди, позички майна спільної власності територіальних громад району та контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району;

- розробляє проекти рішень ради та готує доповіді, співдоповіді з цих та інших питань. Висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

- розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку району, цільових програм розвитку підприємництва, в тому числі малого бізнесу та молодіжного підприємництва, виставкової діяльності, інших регіональних програм розвитку видів економічної діяльності, пропонує зміни, доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;

- вивчає в межах повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування, діяльність підприємств району незалежно від форм власності, з метою визначення їх привабливості для подальшого інвестування, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням рішень ради з цих питань;

- виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та з питань правління майном спільної власності територіальних громад району;

- є відповідальною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді;  

- контролює виконання рішень ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та з питань управління майном спільної власності територіальних громад району, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.4. Комісія з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування та розвитку села

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних органів та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань розвитку агропромислового комплексу, використання природних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та соціального розвитку села;

- заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форми власності з питань дотримання вимог Земельного кодексу України, поліпшення екології, використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, готовності галузей сільського господарства до роботи в осінньо-зимовий період і інші питання, готує доповіді та співдоповіді, виступи на сесії районної ради; 

- висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб. У висновку чи рекомендації комісії повинні бути визначені засоби, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

- розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших регіональних програм, проект районного бюджету з питань забезпечення діяльності агропромислового комплексу, вносить зміни, доповнення;

- розглядає звернення громадян із земельних питань;
- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами і управліннями райдержадміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу, ефективного використання земельних ресурсів та соціального розвитку села;

- розробляє концепції з природоохоронних питань, якості питної води, охорони вод малих річок, утилізації відходів тощо;

- вносить на розгляд ради пропозиції з питань поліпшення охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та екологічних питань, готує доповіді та співдоповіді на сесії районної ради; розробляє проекти рішень з цих питань;

- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.5. Комісія з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власних рішень, рекомендацій в галузі охорони здоров'я, материнства і дитинства, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників;

- проводить спільні та виїзні засідання з іншими постійними комісіями, управліннями і відділами райдержадміністрації з питань поліпшення медичного обслуговування населення, охорони материнства і дитинства, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 

- висновок постійної комісії повинен містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти роботи органу чи посадової особи. У висновку повинні бути викладені заходи, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;

- розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного і культурного розвитку в частинах соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони здоров'я, материнства та дитинства, вносить відповідні зміни і доповнення; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету;

- вносить на розгляд ради пропозиції з питань здоров'я людини, материнства і дитинства, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

4.6. Комісія з питань освіти, культури і духовності, молодіжної політики, фізичної культури і спорту та туризму

- здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань розвитку освіти, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму;

- заслуховує керівників установ освіти, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму з питань, що стосуються їх компетенції; готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповідями на сесіях ради; 

- розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку району, інших цільових регіональних програм з питань освіти, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму, проект районного бюджету в розрізі віднесених до компетенції комісії питань, вносить відповідні зміни та доповнення до проектів; подає для узагальнення постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення пропозиції з питань фінансування, оподаткування, формування, внесення змін та доповнень до районного бюджету; 

- проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, відділами і управліннями райдержадміністрації з питань розвитку відповідних галузей;

- контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

- звітує перед радою про проведену роботу.

 

 

Останні документи

Документи → Проєкти рішень
01 березня 2023
Про внесення змін до районної Програми запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Сарненського району на 2022 – 2024 роки

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 18 сесія від 21 лютого 2023 року
24 лютого 2023
Протокол

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 18 сесія від 21 лютого 2023 року
23 лютого 2023
№ 295 від 21 лютого 2023 року «Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2023 рік (1731620000)»

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 18 сесія від 21 лютого 2023 року
23 лютого 2023
№ 294 від 21 лютого 2023 року «Про звіт щодо виконання районного бюджету Сарненського району за 2022 рік»

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 18 сесія від 21 лютого 2023 року
23 лютого 2023
№ 293 від 21 лютого 2023 року «Про звіт щодо виконання Програми економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2022 рік»

Пошук документів

Корисні посилання

ОСТАННІ НОВИНИ

10 березня 2023Відбулося засідання ради громад при голові Рівненської обласної рад

09 березня 2023Вшанували світлу пам'ять митця, поета, культурного діяча, етнографа, філософа - Тараса Григоровича Шевченка

04 березня 2023Голова Сарненської районної ради Ярослав ЯКОВЧУК взяв участь в Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України

23 лютого 2023Відбулась координаційна нарада керівників правоохоронних органів Сарненського району

22 лютого 2023У Сарнах вшанували учасників бойових дій на території інших держав

21 лютого 2023Із сесійної зали районної ради…

20 лютого 2023Позачергова 18 сесія районної ради відбудеться 21 лютого 2023 року о 16.00

20 лютого 202320 лютого − День Героїв Небесної Сотні

15 лютого 202315 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

08 лютого 2023Нарада під керівництвом голови Рівненської ОДА (ОВА) Віталія КОВАЛЯ щодо вибудови кругової оборони області відбулась у Сарнах

СХОЖІ СТАТТІ

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 1 сесія (друге пленарне засідання) від 15 грудня 2020 року15 грудня 2020№ 10 "Про Положення про постійні комісії районної ради"

Нормативні документи06 лютого 2022Положення про постійні комісії районної ради

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 19 сесія від 10 листопада 2017 року10 листопада 2017№503 Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування та розвитку села про роботу комісії

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 17 сесія від 21 липня 2017 року21 липня 2017№463 Про звіт голови постійної комісії районної ради з економічних питань, підприємництва,залучення інвестицій та комунальної власності про роботу комісії

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 22 сесія від 09 лютого 2018 року09 лютого 2018№567 Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи про роботу комісії

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 27 сесія від 27 липня 2018 року27 липня 2018№674 Про звіт голови постійної комісії районної ради з питань освіти, культури і духовності, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму про роботу комісії

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 30 сесія від 06 грудня 2018 року06 грудня 2018№774 Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад Сарненського району

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 36 сесія від 26 липня 2019 року26 липня 2019№ 912 "Про затвердження Положення про плату за навчання в комунальних закладах «Сарненська дитяча музична школа», «Степанська дитяча музична школа» Сарненської районної ради в новій редакції"

FACEBOOK
КАЛЕНДАР ПУБЛІКАЦІЙ
«    Березень 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ
Березень 2023 (8)
Лютий 2023 (48)
Січень 2023 (13)
Грудень 2022 (68)
Листопад 2022 (18)
Жовтень 2022 (6)
ПОГОДА
Погода
Сарненська районна рада© 2023