Виконавчий апарат Сарненської районної ради

 

Вакансії

Графік роботи

             Початок роботи виконавчого апарату ради з 9 год – протягом тижня. Субота, неділя – вихідні дні. Перерва на обід з 13 до 13 год.45 хв. – протягом тижня. Кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 18 год., у п’ятницю – о 16 год. 45 хв., напередодні свят робочий день скорочується на одну годину.

Звіти про надходження і використання коштів районної ради

Завантажити
 
 
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік (форма 0117680, 0110170, 0110150)
 
 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік (форма 0117680011017001101500110150 (форма 4-3м))

Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності районної ради

Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні та обласні ради – це органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посади; { Пункт 1 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI ( 806-17) від 25.12.2008 }

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;

4) затвердження   за   пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради,   його   чисельності,   встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету;

{ Пункт 4 частини першої статті 43 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Щодо зупинення та відновлення дії пункту 4 додатково див. Закони N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від

15.03.2007 }

5) затвердження регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ), заслуховування звіту про його виконання; { Пункт 6 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

8) заслуховування звітів   постійних   комісій,   керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо   проведення   консультативного   опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

13) здійснення   відповідно   до   закону   повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району, області;

15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

16) затвердження    програм     соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

17) затвердження   відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;

18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;

19) вирішення   за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної    власності,   які   забезпечують   спільні   потреби територіальних   громад   і перебувають в управлінні районних, обласних рад, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку; ( Пункт 19 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99 )

20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників;

21) вирішення відповідно до   закону   питань   регулювання земельних відносин;

22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на   спеціальне   використання   природних   ресурсів   відповідно районного, обласного значення, а також про скасування такого

дозволу;

23) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що   підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які   охороняються законом;

25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад;

28) заслуховування   звітів   голів   місцевих   державних адміністрацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів місцевих    державних    адміністрацій   про   виконання   програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення місцевими державними   адміністраціями делегованих їм радою повноважень;

{ Пункт 28 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }

29) прийняття   рішення   про   недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації;

30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації;

32) надання   згоди на передачу   об'єктів   з   державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності; ( Частину першу статті 43 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )

{ Пункт 33 частини першої статті 43 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } { Пункт 34 частини першої статті 43 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

35) затвердження   відповідно   до   закону Положення про помічника-консультанта   депутата   ради   та   опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради; ( Частину першу статті 43 доповнено пунктом  35 згідно із Законом N 3266-IV ( 3266-15 ) від 22.12.2005 )

36) заслуховування   інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності,   боротьби   із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території; { Частину першу статті 43 доповнено пунктом   36   згідно із Законом N 2389-VI ( 2389-17 ) від 01.07.2010 }

37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна   районна   чи   обласна   рада,   а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств. { Частину першу статті 43 доповнено пунктом 37 згідно із Законом N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010 }

2. Районні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими законами.

 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні районні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям такі повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і  областей,   цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин - також програм їх національно-культурного    розвитку,    проектів   рішень,   інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм   економічного,   науково-технічного,    соціального    та культурного розвитку України;

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку    відповідної    території,   ефективного   використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області;

6) об'єднання на договірних засадах коштів   підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища; ( Пункт 6 частини першої статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )

7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної   території, координація цієї роботи;

8) затвердження   маршрутів   і   графіків   руху   місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;

12) видача    замовникам   відповідно   до   законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів; { Пункт 12 частини першої статті 44 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту,   туризму;   сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх    промислів    і   ремесел,   роботі   творчих   спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів   природно-заповідного   фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення; (Пункт 15 частини першої статті 44 в редакції Закону N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003 )

16) координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;

17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих   районними, обласними радами. ( Частина перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1160-IV ( 1160-15 ) від 11.0.2003 - набирає чинності з 15.01.2004 року )

2. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, обласні ради делегують обласним державним адміністраціям такі повноваження:

1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань підприємствами, установами та організаціями, що надходять на розвиток шляхів загального користування в області;

2) погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними сільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів за використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони навколишнього природного середовища;

3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом;

4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборону використання окремих природних ресурсів загального користування;

5) визначення відповідно до законодавства режиму використання територій рекреаційних зон;

6) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом.

 

Також, для здійснення своїх повноважень районна рада керується Регламентом ради, який затверджений рішення ради від 20 листопада 2015 року № 11.

 

 

 

 

Паспорти бюджетних програм

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА станом на 01.01.2019 - 0110150

 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА станом на 01.01.2019 - 0110150

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА станом на 01.01.2019 - 0110170

 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА станом на 01.01.2019 - 0110170

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА станом на 01.01.2019 - 0117680

 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА станом на 01.01.2019 - 0117680

ЗВІТИ ПО ПАСПОРТАХ ЗА 2019 РІК

ЗВІТИ ПО ПАСПОРТАХ ЗА 2019 РІК

ПАСПОРТ НА 2020 РІК 0110150

ПАСПОРТ НА 2020 РІК 0110150

ПАСПОРТИ НА 2020 РІК 0110150, 0110170, 0117680

ПАСПОРТИ НА 2020 РІК 0117680 0110150, 0110170, 

Паспорт 0110150 (розпорядження від 01.03.2019 №13)

 Паспорт 0110150 (розпорядження від 01.03.2019 №13) 

Паспорт 0117363 (розпорядження від 25.04.2019 №25)

 Паспорт 0117363 (розпорядження від 25.04.2019 №25)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПАСПОРТИ 2020 РОКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПАСПОРТИ 2020 РОКУ

Розпорядження від 01 березня 2019 року № 13

Розпорядження від 01 березня 2019 року  № 13 

Розпорядження від 12 лютого 2019 року №07

 Розпорядження від 12 лютого 2019 року №07     

Розпорядження від 25 квітня 2019 року № 25

 Розпорядження від 25 квітня 2019 року  № 25

Положення про виконавчий апарат Сарненської районної ради

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Сьоме скликання)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради
 
 
від  «26» вересня 2019 року                                                                                                                              № 71 
 
Про виконавчий апарат районної ради
 
 
        Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради, рішення районної ради від 26 липня 2019 року № 918 «Про структуру та чисельність виконавчого апарату Сарненської районної ради Рівненської області»:
        1. Затвердити Положення про виконавчий апарат Сарненської районної радив новій редакції (додається).
        2. Затвердити посадові інструкції працівників виконавчого апарату Сарненської районної ради в новій редакції (додаються).
        3. Встановити, щозаступник голови районної ради, керуючий справами, начальники відділів несуть персональну відповідальність за забезпечення реалізації компетенції районної ради, згідно з розподілом функціональних повноважень.
        4. Вважати такими, що втратили чинність,розпорядження голови районної ради від 26 лютого 2019 року № 12 «Про виконавчий апарат районної ради», від 01 серпня 2019 року «Про затвердження посадових інструкцій працівників виконавчого апарату районної ради».
        5. Розпорядження набирає чинності з «01» жовтня 2019 року.
         6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
 
Голова ради                                                                                                                            Р.П. Серпенінов

Порядок проведення іспиту

Додаток 2
до розпорядження голови районної ради
від «28» лютого 2020 року № 22
 
Порядок
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату
Сарненської районної ради
 
1. Загальні положення
 
1.1. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого апарату районної ради (далі – конкурсна комісія) відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Сарненської районної ради з урахуванням норм Загального порядку, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 № 164 (далі – Загальний порядок).
1.2. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті районної ради, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється сектором кадрової роботи та з питань документообігу виконавчого апарату районної ради з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
1.3. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
1.4. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті районної ради передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та відповідного структурного підрозділу.
1.5. Перелік питань на перевірку знань наведений у додатку 1 до цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
1.6. Перелік питань може розміщуватися на сайті районної ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
1.7. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включаються по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та відповідного структурного підрозділу.
1.8. Кількість білетів має бути не менше 15.
1.9. Процедура іспиту складається з трьох етапів:
- організаційна підготовка до іспиту;
- складання іспиту;
- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
1.10. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, сектор кадрової роботи та з питань документообігу виконавчого апарату районної ради повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
 
2. Організаційна підготовка до іспиту
 
2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів.
Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.
 
3. Складання іспиту
 
3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
3.5. Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.
 
4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
 
4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.
Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.
Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до Загального порядку.
З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в секторі кадрової роботи та з питань документообігу виконавчого апарату районної ради.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
 
Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                                                                                                                                     В.М. Шимко

Порядок та механізм витрачання бюджетних коштів

       Сарненська районна рада обслуговується в Управлінні Державної казначейської служби України у Сарненському районі. 
              На підставі кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету районна рада бере на себе зобов’язання щодо оплати за товари або надані послуги (папір, канцтовари, послуги зв’язку та ін.) і т.д. та протягом 7 робочих днів з дати його виникнення подає в Управління Державної казначейської служби України у Сарненському районі документи на реєстрацію.
           Після реєстрації фінансових зобов’язань районна рада на протязі тижня замовляє кошти в фінансовому управлінні Сарненської районної державної адміністрації. 
          Оплата проводиться після надходження коштів з фінансового управління Сарненської районної державної адміністрації на рахунок районної ради, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України у Сарненському районі.  

Правила внутрішнього трудового розпорядку

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   голови районної ради

від 29 квітня      2011 року                                              № 28                                                                                                        

 

Про  затвердження   Правил
внутрішнього        трудового
розпорядку для працівників
виконавчого              апарату
Сарненської районної  ради

 

              З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової та виконавської дисципліни, встановлення загальних правил діяльності виконавчого апарату Сарненської районної ради, керуючись пунктом 10 частини 6, частиною 7 статті 55, статтею 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.  Затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Сарненської районної ради (додаються).

2.  Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Євтушик О.Є. довести під розпис ці Правила до відома працівників виконавчого апарату районної ради.

3.  Розпорядження голови районної ради від 29.06.1998 року № 21 «Про правила внутрішнього розпорядку для працівників районної ради» та розпорядження голови районної ради від 28 березня 2002 року № 26 «Про перегляд Правил внутрішнього трудового розпорядку», визнати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради з питань роботи виконавчого апарату, керуючого справами Шимка В.М.

Голова ради                                                Драганчук М.М.

Річний план закупівель на 2020 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання тендерного комітету Сарненської районної ради від «21» січня 2020 року

№ 14

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2020 рік

Сарненська районна рада код ЄДРПОУ 25314700

з/п

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

КОД КЕКВ

(для бюджетних коштів)

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ ЗАКУПІВЛІ

грн., у т.ч. ПДВ

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ

ОРІЄНТОВНИЙ ПОЧАТОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

ПРИМІТКИ

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

ДК 021:2015 «30192000-1

Офісне приладдя»

92000

2210

199898,00

199898,00

Без використання електронної системи

січень

 

2.

ДК 021:2015 «22300000-3 Поштові та вітальні листівки і інша друкована продукція»

00000

2210

26802,00

26802,00

Без використання електронної системи

січень

 

3.

ДК 021:2015 «39831200-8

Мийні засоби»

31200

2210

32500,00

32500,00

Без використання електронної системи

січень

 

4.

ДК 021:2015 «22200000-2

Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали»

00000

2210

25000,00

25000,00

Без використання електронної системи

березень

 

5.

ДК 021:2015 «44800000-8

Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики»

00000

2210

39000,00

39000,00

Без використання електронної системи

лютий

 

6.

ДК 021:2015 «09130000-9 Нафта і дистиляти»

30000

2210

199800,00

199800,00

Без використання електронної системи

січень

 

7.

ДК 021:2015 «30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя»

00000

2210

23000,00

23000,00

Без використання електронної системи

лютий

 

8.

ДК 021:2015 «34900000-6 Транспортне обладнання та запасні частини різні»

 00000

2210

90000,00

90000,00

Без використання електронної системи

січень

 

9.

ДК 021:2015 «64212000-5 Послуги мобільного телефонного зв’язку»

12000

2240

12036,00

12036,00

Без використання електронної системи

січень

 

10.

ДК 021:2015 «64211000-8 Послуги громадського телефонного зв’язку»

11000

2240

11520,00

11520,00

Без використання електронної системи

січень

 

11.

ДК 021:2015 «72400000-4 Інтернет послуги»

00000

2240

2400,00

2400,00

Без використання електронної системи

січень

 

12.

ДК 021:2015 «66110000-4 Банківські послуги»

10000

2240

5500,00

5500,00

Без використання електронної системи

січень

 

13.

ДК 021:2015 «79970000-4 Видавничі послуги»

70000

2240

11000,00

11000,00

Без використання електронної системи

січень

 

14.

ДК 021:2015 «72600000-6 Послуги з комп’ютерної підтримки»

10000

2240

198539,00

198539,00

Без використання електронної системи

січень

 

15.

ДК 021:2015 «72261000-2 Послуги з обслуговування програмного забезпечення»

61000

2240

4500,00

4500,00

Без використання електронної системи

квітень

 

16.

ДК 021:2015 «66516000-0 Фінансові та страхові послуги»

16000

2240

3300,00

3300,00

Без використання електронної системи

березень

 

17.

ДК 021:2015 «92400000-5 Послуги інформаційних агентств»

00000

2240

55000,00

55000,00

Без використання електронної системи

лютий

 

18.

ДК 021:2015 «90513000-6 Послуги з поводженням із безпечним сміттям і відходами та їх утилізація»

13000

2275

2160,00

2160,00

Без використання електронної системи

січень

 

19.

ДК 021:2015 «65130000- 3 Експлуатування систем водопостачання»

30000

2272

632,00

632,00

Без використання електронної системи

січень

 

20.

ДК 021:2015 «90400000-1 Послуги у сфері водовідведення»

00000

2272

1508,00

1508,00

Без використання електронної системи

січень

 

21.

ДК 021:2015 «09310000-5 Електрична енергія»

10000

2273

42400,00

42400,00

Без використання електронної системи

січень

 

22.

ДК 021:2015 «09123000-7 Природний газ»

23000

2274

122763,00

122763,00

Без використання електронної системи

січень

 

23.

ДК 021:2015 «76111000-7 Послуги з регазифікування» 11000

2240

2705,00

2705,00

Без використання електронної системи

березень

 

24.

ДК 021:2015 «51700000-9 Послуги зі встановлення протипожежного устаткування»

00000

2240

6000,00

6000,00

Без використання електронної системи

березень

 

25.

ДК 021:2015 «51200000-4

Послуги зі встановлення вимірювального, контрольного, випробувального і навігаційного обладнання»

00000

2240

5500,00

5500,00

Без використання електронної системи

березень

 

26.

ДК 021:2015 «79997000-9 Послуги з організації відряджень»

97000

2250

30740,00

30740,00

Без використання електронної системи

січень

 

27.

ДК 021:2015 «79633000-0 Послуги з підвищування кваліфікації персоналу»

33000

2282

11660,00

11660,00

Без використання електронної системи

 

 

лютий

 

28.

ДК 021:2015 «98100000-4 Послуги членських організацій» 00000

2800

3000,00

3000,00

Без використання електронної системи

 

березень

 

                 


Внесені зміни до річного плану закупівель на 2020 рік 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                                                                                           В.М.Шимко

Список працівників виконавчого апарату Сарненської районної ради

 Виконавчий апарат Сарненської районної ради

 

Адреса: вул. Демократична, 51, м.Сарни, Рівненська область, 34500

Офіційний веб-сайт: sarnyrrada.gov.ua

Графік роботи:
  

- початок роботи з 8 год – упродовж тижня;
- перерва на обід з 13 год до 13 год 45 хв – упродовж тижня;
- кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 17 год, у п’ятницю – о 15 год 45 хв, напередодні свят робочий день скорочується на одну годину.

 

 

Прізвище,імя,по батькові

Посада

Номер службового телефону

 

Електронна адреса

Серпенінов

Руслан Петрович

Голова районної ради

 

3-58-48

radasarny@ukr.net

Костецький

Микола Адамович

Заступник голови районної ради

 

3-46-52

suslovski[email protected]

Драганчук Микола Миколайович

Радник голови районної ради

 -

m.draganchuk@ukr.net

m.draganchuk@i.ua

Хміль Ірина Валеріївна

Приймальня

 

3-23-97

iryna.onyskovets@oa.edu.ua

Шимко

Вячеслав Мусійович

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

3-21-92

[email protected]

Думніцька

Ольга Петрівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради

3-58-05

[email protected]

Рацкевич

Світлана Андріївна

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2-16-07

ratskevichsvitlana

@ukr.net

Токарчук

Олена Василівна

Начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

3-29-78

tokarchukolena

@ukr.net

Корзун

 Ольга Володимирівна

Головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

3-54-72

факс

Офіційна адреса електронної пошти: [email protected]

[email protected]

Михайлова

Олена Іванівна

Головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

3-22-61

[email protected]

Корінь

Наталія Сергіївна

Головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

3-23-97

[email protected]

Олексійовець

Людмила Олександрівна

Головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради

-

 

[email protected]

 

Єлецька Альона Василівна

Завідувач сектору кадрової

роботи та з питань документообігу

-

[email protected]

Лавор Олексій Федорович

Головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату районної ради

-

[email protected]

 

Структура Сарненської районної ради

Структура Сарненської районної ради (додається).