Архів - 2010

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'rrada.n.created' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT t.type, t.name, COUNT(n.nid) AS node_count FROM node n INNER JOIN node_type t ON t.type = n.type WHERE n.status = 1 AND t.type IN ('blog', 'announcements', 'image', 'forum', 'article', 'book', 'rishennia', '0') AND n.created BETWEEN 1262304000 AND 1293840000 GROUP BY n.type ORDER BY n.created in /var/www/html/sarny-rda.gov.ua/sites/sarnyrrada.gov.ua/modules/archive/archive.pages.inc on line 177.

Листопад 26th

VI скликання

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання )

РІШЕННЯ

  від «23» листопада 2010 року                            № 14

Про звіт щодо виконання
районного бюджету за 9 місяців 2010 року

              Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (п.17 частини 1 статті 43), пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України районна рада 
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2010 року.
1.1. По загальному фонду:
- по доходах в сумі 203203,9 тис.грн.;
- по видатках в сумі 198679,0 тис.грн. з перевищенням доходів над видатками (профіцит) 4524,9 тис.грн.
1.2. По спеціальному фонду:
- по доходах в сумі 6099,9 тис.грн.;
- по видатках в сумі 5782,6 тис.грн. з перевищенням доходів над видатками (профіцит) 317,3 тис.грн.;
- по кредитуванню в сумі 13,3 тис.грн. з перевищенням повернення кредитів над наданням.

VI скликання

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( Шосте скликання ) 

РІШЕННЯ

 

від 23 листопада 2010 року                                                № 09

Про президію районної ради

         З метою вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій, розгляду поточних питань у міжсесійний період, керуючись пунктом 3 частини першої статті 43 та статтею 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА :

1. Утворити президію районної ради у складі голови ради, його заступника, голів постійних комісій районної ради, уповноважених представників депутатських груп і фракцій.
2. Затвердити Положення про президію районної ради згідно з додатком.

Голова ради                                        Драганчук М.М.
 

Додаток 
до рішення районної ради
від «23» листопада 2010 року
№09
ПОЛОЖЕННЯ
про президію районної ради

І. Загальні засади 
1. Президія районної ради є дорадчим органом, що діє при голові районної ради для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, а також з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій.
2. Президія утворюється радою і в своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, по одному уповноваженому представнику (керівнику) від кожної депутатської групи та фракції.
3. Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник голови ради. 
4. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими та нормативними актами, а також цим Положенням.
ІІ. Організація роботи президії
1. Засідання президії скликаються головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради, в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менш як дві третини складу президії.
У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях президії бере участь заступник голови або секретар комісії.
2. У засіданнях президії можуть брати участь з дорадчим голосом інші депутати районної ради, голова райдержадміністрації, сільські, селищні, міський голови, заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь, інших служб райдержадміністрації, районних організацій і установ, громадських об’єднань за запрошенням.
3. Засідання президії районної ради протоколюється. Протоколи президії підписуються головуючим на засіданні.
4. Підготовку питань на розгляд президії забезпечує виконавчий апарат районної ради з участю членів президії, постійних комісій та органів виконавчої влади.
5. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Вони приймаються більшістю голосів від складу президії. У випадку рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.
ІІІ. Повноваження президії
1. Рішення президії підлягають обов’язковому розгляду органами виконавчої влади та їх посадовими особами, керівниками та власниками підприємств, установ, організацій, яким вони адресовані. Про результати їх розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено президії у встановлений нею строк.
2. Президія районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів підприємств, установ, організацій та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.
3. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:
- погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;
- вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;
- координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;
- попередній розгляд питань щодо організації виборів, місцевих референдумів і відкликання виборцями депутатів районної ради.

Листопад 25th

2 сесія від 23 листопада 2010 року

VI скликання

№ 19 "Про звернення депутатів Сарненської районної ради до Президента України щодо ветування Податкового кодексу України"

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання) 
 
РІШЕННЯ
 

від «23 » листопада 2010 року                                                                               № 19

Про звернення депутатів Сарненської
районної ради до Президента України
щодо ветування Податкового кодексу України

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

№ 08 "Про Положення про постійні комісії районної ради"

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( Шосте скликання ) 

РІШЕННЯ

 

від «23» листопада 2010 року                                                                                                                                № 08

Про Положення про постійні комісії районної ради

Керуючись пунктом 13 статті 46 та статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про постійні комісії районної ради (додається).

Голова ради                                       Драганчук М.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від «23»листопада 2010 року
№ 08
 
ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Сарненської районної ради
 
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій ради.
1.2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
1.3. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координує заступник голови ради, сприяє організації виконання їх рішень і рекомендацій.
1.4. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.
1.5. Постійні комісії районної ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями (групами).

Розділ 2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

2.1. Постійні комісії:
2.1.1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і районного бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно із статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
2.1.2. За дорученням ради, голови, заступника голови ради у разі відсутності голови, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або її керівництва, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і рекомендацій.
2.1.3. Можуть вносити на розгляд ради свої пропозиції щодо питань, віднесених до їх відання.
2.1.4. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

2.2. Постійні комісії мають право:
2.2.1. У питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
2.2.2. Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань ради; робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання.

2.3. Постійні комісії зобов'язані:
2.3.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях ради.
2.3.2. Періодично звітувати перед радою про свою роботу.
2.3.3. Своєчасно виконувати доручення ради, голови ради, його заступника з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати про хід їх виконання.
2.3.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
2.3.5. Вести діловодство в комісіях відповідно до вимог чинного законодавства.

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
3.2. Засідання скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на квартал та проводяться відповідно до затверджених комісіями перспективних планів, а також плану роботи ради. 
3.3. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.
3.4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
3.5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
3.6. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій. 
3.7. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про закрите засідання. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них.
3.8. Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через оргвідділ виконавчого апарату ради телефонограмою (факсом) за підписом голови комісії. В телефонограмі (запрошенні) обов'язково вказується дата, час, місце проведення слухання та питання, що виноситимуться на обговорення та розгляд комісії не пізніше як за три дні до його початку. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.
3.9. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:
- номер протоколу, дата і місце проведення;
- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;
- порядок денний засідання;
- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;
- назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
- результати голосування з питань порядку денного;
- прийняті рішення, рекомендації, висновки.
3.10. Протокол засідання постійної комісії підписується головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.
3.11. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.
3.12. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій шляхом голосування приймаються:
– рішення – з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісії та розподілу обов'язків між її членами;
– рекомендації – щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій; 
– висновки – з питань, які вносяться на розгляд ради та щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обговорення, затвердження або погодження радою.
3.13. Рішення, рекомендації, висновки постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Вони можуть бути переглянуті постійною комісією, якщо за це подано не менше половини голосів від загального складу комісії.
3.14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.
3.15 Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
3.16. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом депутатського скликання в спеціальних папках, заведених на кожну комісію в організаційному відділі виконавчого апарату ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцевий архів.
3.17. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. 
Голова постійної комісії:
- забезпечує складання плану її роботи;
- скликає і веде засідання комісії;
- дає доручення членам комісії;
- представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими органами, об'єднаннями громадян та громадянами;
- підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;
- організовує роботу по виконанню рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання;
- звітує раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше, ніж один раз на рік;
- пропонує кандидатури на посаду заступника голови комісії та секретаря комісії;
- інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.
3.18. Заступник голови постійної комісії:
- виконує обов'язки голови постійної комісії у разі його відсутності;
- виконує за дорученням голови постійної комісії завдання щодо організації роботи постійної комісії.
3.19. Секретар постійної комісії:
- веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство;
- організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання комісії;
- сповіщає членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії;
- веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.
3.20. Член комісії:
- виконує завдання, передбачені рішенням комісії щодо розподілу обов'язків;
- член постійної комісії, який має іншу думку, ніж комісія, має право подавати раді особисту думку.

№ 07 "Про утворення, обрання складу та голів постійних комісій районної ради"

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( Шосте скликання ) 
 
РІШЕННЯ

від « 23» листопада 2010 року                                                                                                                                                        № 07

Про утворення, обрання складу
та голів постійних комісій районної ради

Листопад 22nd

Розпорядження


 

УКРАЇНА

Сарненська районна рада

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Шосте скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради

 

від 22 листопада 2010 року                                                               №  65

 

Про скликання другої сесії районної ради

 

 

Відповідно до частини 7 статті 46 та пункту 1 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  скликати засідання другої сесії районної ради шостого скликання 23 листопада 2010 року о 10.00 годині у залі засідань районної ради (м.Сарни, вул. Демократична, 51).

На розгляд сесії внести такі питання:

Листопад 16th

ВІТАННЯ

Шановне студенство!

Листопад 15th

Вітання

День працівників радіо, телебачення та зв’язку!

      Щиро вітаю працівників радіо, телебачення та зв’язку з нагоди професійного свята. Саме ви щоденно приходите в кожну оселю, розповідаючи про перебіг подій у світі, допомагаючи людям відчути причетність до процесів сьогодення, відкриваючи широкі можливості для людських контактів та спілкування. Важко переоцінити важливість тієї справи, яку ви виконуєте. Сьогодні на Вас покладено надзвичайно важливе завдання – задовольнити зростаючі потреби суспільства у об’єктивній та неупередженій інформації, надійному та якісному зв’язку. Ви створюєте той динамічний інформаційний продукт, який дозволяє нам у лічені години дізнатися новини з усіх куточків нашої держави та світу, відчути безпосередню причетність до життя свого міста чи села, своєї країни. 

     Переконаний, що ви й надалі сприятимете становленню громадянського суспільства, утвердженню демократичних цінностей, свободи слова. Бажаю Вам професійного успіху, втілення нових цікавих ідей, невтомного творчого пошуку, вірних друзів, надійних партнерів та колег. Щастя, радості, міцного здоров’я вам і вашим родинам!

Голова районної ради  
  Добриднік М.М.