Нормативно-правові акти

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доступ до публічної інформації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132}

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень;

2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Розділ II
ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації

1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом

1. Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація;

2) таємна інформація;

3) службова інформація.

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці другому частини другої статті 12 цього Закону.

{Частина шоста статті 6 в редакції Закону № 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 14.05.2013}

7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Стаття 7. Конфіденційна інформація

1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону.

2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 8. Таємна інформація

1. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}

2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Стаття 9. Службова інформація

1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати така інформація:

1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.

Стаття 10. Доступ до інформації про особу

1. Кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію

1. Посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

Розділ III
СУБ'ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 12. Визначення та перелік суб'єктів

1. Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;

2) розпорядники інформації - суб'єкти, визначені у статті 13 цього Закону;

3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

Стаття 13. Розпорядники інформації

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.

Стаття 14. Обов'язки розпорядників інформації

1. Розпорядники інформації зобов'язані:

1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

3) вести облік запитів на інформацію;

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;

6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Стаття 16. Відповідальні особи з питань запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

2. Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань запитів на інформацію.

Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації

1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.

Стаття 18. Реєстрація документів розпорядника інформації

1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у суб'єктів владних повноважень, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:

1) назву документа;

2) дату створення документа;

3) дату надходження документа;

4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

7) галузь;

8) ключові слова;

9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);

10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);

11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

12) форму та місце зберігання документа тощо.

2. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, що знаходиться у суб'єкта владних повноважень, забезпечується шляхом:

1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб'єктів владних повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності- в інший прийнятний спосіб;

2) надання доступу до системи за запитами.

3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

4. Розпорядники інформації несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до закону.

Розділ IV
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 21. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Розділ V
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

у статті 212-3:

частину першу після слів "Про інформацію" доповнити словами "Про доступ до публічної інформації";

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212-26 цього Кодексу, притягаються до відповідальності за діяння, передбачені даною статтею, згідно із статтею 212-26";

частину першу статті 212-26 після слів "Про інформацію" доповнити словами "Про доступ до публічної інформації";

2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова "яка є власністю держави" замінити словами "яка знаходиться у володінні держави";

3) частину десяту статті 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303; 2000 р., № 10, ст. 79) доповнити двома реченнями такого змісту: "Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом";

4) статтю 9 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 89) доповнити реченням такого змісту: "Забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів";

5) статтю 13 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення чи надання інформації на підставі Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк, передбачені статтею 21 цього Закону;

внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

                                                                            В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
13 січня 2011 року
№ 2939-VI

 


 

Розпорядження від 27.07.2011 №51 "Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради

 

від 27 липня 2011 року                                                                                       № 51  

 

 


Про затвердження норм витрат на

копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію
        
         З метою забезпечення виконання статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням голови Сарненської районної ради від 11 травня 2011 року № 29 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в Сарненській районній раді»:
1. Затвердити норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію згідно з додатком.
2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Сарненської районної ради забезпечити організацію прийому платежів від запитувачів інформації.
 
 Заступник голови ради                           В.С.Цупріян
 
 

Розпорядження голови районної ради "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в Сарненській районній раді"

                                                     РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                                                  голови районної ради

від 11 травня  2011 року                                                                                  № 29

 

Про  заходи щодо забезпечення
доступу до публічної інформації
в Сарненській районній раді

 

             З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» та керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
     1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат Сарненської районної ради стосовно інформації:
     - що була отримана або створена в процесі реалізації районною радою, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату Сарненської районної ради;
     - що була отримана або створена апаратом районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради та її органів, та яка знаходиться у володінні апарату Сарненської районної ради.
     Виконавчий апарат Сарненської районної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
     - адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, посадових осіб Сарненської районної ради;
     - стосовно інформації інших органів влади України;
     - стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
     Затвердити зразок форми для подання інформаційного запиту на отримання публічної інформації у виконавчому апараті Сарненської районної ради (додаток).
     2. Визначити відділ з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в Сарненську районну раду. У разі надходження запиту на інформацію до відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради, якою він не володіє, запитувана інформація надається тим структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.
     3. Відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради:
     запровадити облік запитів на інформацію;
     забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради;
     забезпечити оприлюднення в установленому порядку інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.
     4. Керівникам відділів виконавчого апарату районної ради в межах своїх повноважень для своєчасного оприлюднення надавати відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради електронні примірники інформації, визначеної статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
     5. Загальному відділу виконавчого апарату районної ради:
     розробити перелік відомостей, що становлять службову інформацію; розробити порядок роботи з документами, що містять інформацію, яка становить службову інформацію;
     внести зміни в установленому порядку до номенклатури справ на 2011 рік та в інструкцію з діловодства в Сарненській районній раді та її органах;
     здійснювати реєстрацію запитів на інформацію.
     6. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради забезпечити:
     - розрахунок та фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією Закону в апараті районної ради;
     внести у тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення відділом з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію.
     7. Внести зміни до «Положення про виконавчий апарат районної ради», затвердженого розпорядженням голови районної ради від 09.02.2010 року № 03, доповнивши пункт 2.6. підпунктом 2.6.27. такого змісту:
     «Забезпечення в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в Сарненську районну раду».
     Відповідно підпункт 2.6.27. вважати підпунктом 2.6.28.
     8. Оприлюднити дане розпорядження в газеті «Сарненські новини» та на офіційному веб-сайті Сарненської районної ради.
     9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Цупріяна В.С.

Голова ради                                                           Драганчук М.М.

Розпорядження голови районної ради №12 від 15 березня 2012 року "Про затвердження переліку відомостей, які містять службову й публічну інформацію"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

від 15 березня 2012 року                                                                                                   № 12

 

Про затвердження переліку
відомостей,    які      містять
службову          й     публічну
інформацію

 

               Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»:
              1.     Затвердити перелік відомостей, що містять службову інформацію (додаток 1).
              2.     Затвердити перелік публічної інформації (додаток 2).
              3.     Затвердити Інструкцію про умови й порядок віднесення публічної інформації до службової інформації(додаток 3).
             4.     Розпорядження голови районної ради від 24 червня 2011 року № 43 «Про затвердження переліку відомостей, які містять службову інформацію» визнати таким, що втратило чинність.

Голова ради                                                                                                        М.М.Драганчук

Система обліку документів, що містять публічну інформацію і які знаходяться у володінні Сарненської районної ради

СИСТЕМА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПУБЛІЧНУ
ІНФОРМАЦІЮ

і які знаходяться у володінні Сарненської районної ради

 

№ з/п

Назва інформації

1.

Рішення сесій районної ради (Журнал реєстрації, автоматизована система пошуку)

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

2.

Розпорядження голови районної ради (Журнал реєстрації)

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

3.

Протокольні доручення, дані на засіданнях сесії районної ради

(здійснює організаційний відділ виконавчого апарату районної ради)

4.

Тексти угод, договорів (здійснює:

-         загальний відділ виконавчого апарату районної ради;

-         відділ бухобліку та звітності виконавчого апарату районної ради;

-         відділ з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власност виконавчого апарату районної ради)

5.

Інформаційно-довідкові матеріали

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

6.

Протоколи пленарних засідань сесій районної ради

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

7.

Протоколи засідань президії районної ради

(здійснює організаційний відділ виконавчого апарату районної ради)

8.

Плани роботи районної ради

(здійснює організаційний відділ виконавчого апарату районної ради)

9.

Документи постійних комісій районної ради

а) протоколи засідань, рішення, рекомендації, висновки;

б) плани роботи;

в) довідки, листування

(Журнал обліку рішень постійних комісій)

(здійснюють куратори постійних комісій районної ради)

10.

Депутатські запити, звернення та документи з контролю про хід їх виконання

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

11.

Документи (зведення, листи) з контролю про хід виконання рішень районної ради

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

12.

Довідник робочих телефонів та поштових адрес керівників підприємств, установ та організацій територіальних громад Сарненського району, працівників виконавчого апарату районної ради.

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

13.

Інформація про участь керівництва ради в районних заходах

(здійснює загальний та організаційний відділи виконавчого апарату районної ради)

14.

Адміністративно-територіальний устрій району

(здійснює організаційний відділ виконавчого апарату районної ради)

15.

Протоколи про роботу експертної комісії

(здійснює загальний відділ виконавчого апарату районної ради)

16.

Протоколи засідань, інші матеріали комісії з питань поновлення прав реабілітованих

(відділ з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради)

17.

Річні плани закупівель і додатки

(відділ з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради)

18.

Звіти про результати проведення процедур державних закупівель, робіт та послуг

(відділ з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради)

19.

Протоколи засідання комітету з конкурсних торгів районної ради

(відділ з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради)

 

 

Указ Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

                                                             У К А З 
                                               ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

                            Питання забезпечення органами виконавчої влади 
                                             доступу до публічної інформації 

   З метою    забезпечення    безумовного   виконання   органами
виконавчої влади Закону України "Про   доступ   до   публічної
інформації" ( 
2939-17 ), реалізації конституційного права особи
вільно   збирати,   зберігати,   використовувати   і    поширювати
інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Конституції
України (
254к/96-ВР
), п о с т а н о в л я ю:
     1. Кабінету Міністрів України: 
     забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування
передбачених Законом України "Про доступ до публічної інформації"
(
2939-17 ) заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які
утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;
     затвердити у   визначений Законом України "Про доступ до
публічної інформації" (
2939-17 ) строк граничні норми витрат на
копіювання та друк документів; 
     підготувати разом із Службою безпеки України та внести на
розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно вдосконалення
законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом
та відповідальності за порушення таких актів;
     запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади
Закону України "Про доступ до публічної інформації" (
2939-17 ) та
моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права
на одержання публічної інформації, здійснювати в разі потреби
підготовку пропозицій   щодо   вдосконалення   названого    Закону
(
2939-17
 ) та вносити  їх у встановленому порядку на розгляд
Верховної Ради України; 
     розробити і внести на розгляд   Верховної   Ради   України
законопроекти щодо здійснення державного контролю за забезпеченням
розпорядниками інформації доступу до публічної інформації;
     ужити заходів   щодо   забезпечення   уніфікованого   підходу
стосовно затвердження органами виконавчої влади інструкцій з
питань обліку, зберігання і використання документів та інших
матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову
інформацію. 
     2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої
влади,   Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській,   Севастопольській    міським,    районним    державним
адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону України "Про
доступ до публічної інформації" (
2939-17 ), зокрема:
     1) розробити і затвердити: 
     форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу
інструкцію   щодо процедури подання запиту на інформацію, її
отримання тощо;
     порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи
іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою); 
     2) запровадити облік запитів на інформацію;
     3) визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або
визначити посадових осіб, які організовуватимуть   доступ   до
публічної інформації, та завдання таких структурних підрозділів
або осіб; 
     4) визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із
документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати
такі місця відповідною оргтехнікою;
     5) створити умови для подання письмових запитів громадянами з
обмеженими фізичними можливостями; 
     6) створити з метою доступу до публічної інформації та її
збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних
розпорядників    інформації   і   містять   публічну   інформацію,
забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів
та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної
інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності - в
інший прийнятний для громадян спосіб);
     7) забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що
підлягають обговоренню, а також   систематичне   і   оперативне
оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність; 
     8) забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях,
на веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для
громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України
"Про доступ до публічної інформації" (
2939-17 ), форм запитів на
інформацію;
     9) затвердити переліки відомостей, що становлять службову
інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку; 
     10) затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і
використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять
відомості, що становлять службову інформацію;
     11) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого
доступу до наявної інформації про особу інших осіб; 
     12) організувати інформування населення про права громадян,
передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації"
(
2939-17 );
     13) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації
заступників керівників органів виконавчої влади,   працівників
структурних   підрозділів   та   відповідальних   осіб   з питань
забезпечення доступу до публічної інформації; 
     14) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям,
громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю
за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної
інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської
експертизи тощо.
     3. Покласти на керівників центральних і місцевих органів
виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення
належного виконання відповідними органами вимог Закону України
"Про доступ до публічної інформації" (
2939-17 ). 
     4. Запропонувати   органам   місцевого самоврядування вжити
заходів щодо   забезпечення   доступу   громадян   до   публічної
інформації.
     5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ,     5 травня 2011 року